Advokátní kancelář se specializuje především na poskytování právních služeb v těchto oborech:

 • poskytujeme veškerou právní pomoc v souvislosti s trestním řízením, včetně podání vysvětlení před zahájením trestního řízení
 • specializujeme se na obhajoby v závažné trestné činnosti spojené s podnikáním a ekonomickými aktivitami
 • zastupujeme poškozené v trestním řízení, v rámci tohoto zastoupení uplatňujeme nároky na náhradu škody až do jejího úplného vymožení
 • sepis všech typů smluv, týkající se podnikatelské agendy dle požadavků klientů
 • právní pomoc při zakládání a změně všech druhů obchodních společností včetně převodu podílu v obchodních společnostech, akcií atd.
 • pomoc při sepisu směnek, jejich uplatnění ve směnečném řízení (směnky vlastní, cizí, bianco směnky)
 • pro naše klienty vymáháme a spravujeme pohledávky se všemi aspekty s touto problematikou spojenými
 • zpracováváme veškeré závazkové vztahy, především kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, uplatňujeme veškeré nároky z těchto smluv, řešíme výpovědi a odstoupení od jednotlivých typů smluv, prověřujeme platnost či neplatnost právních úkonů
 • připravujeme smluvní či soudní vypořádání spoluvlastnictví
 • řešíme veškerou další možné typy právních problémů spojených s občanským právem
 • náhrada škody – dopravní nehody, lékařské pochybení, úrazy
 • uplatňujeme nároky za škodu způsobenou státem a územně samosprávnými celky za nesprávný úřední postup či nesprávné úřední rozhodnutí, a to jak činností státu, územně samosprávných celků, při výkonu státní moci či výkonu veřejné moci, včetně činnosti osob, za něž stát odpovídá (např. notáři a soudní exekutoři)
 • uplatňujeme nároky za nezákonné rozhodnutí o vazbě, rozhodnutí o trestu, rozhodnutí o ochranném opatření,
 • nároky na odškodnění, vyplývající z trestního řízení
 • vše ve smyslu zák.č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci
 • poskytujeme veškerou pomoc při převodech nemovitostí a podílů na nemovitostech
 • sjednáváme zástavní právo, věcné břemeno, zajišťovací převod práva, včetně případné následné realizace těchto zajišťovacích institutů
 • sepisujeme nájemní smlouvy na nemovitosti, výpovědi či jiné ukončení těchto smluv
 • zastupujeme klienty u všech druhů soudních řízení
 • zastupujeme klienty v rozhodčím řízení případně v nárocích vyplývajících z rozhodčího řízení, včetně dovolání se neplatnosti rozhodčích nálezů, rozhodčích doložek a všech práv s rozhodčím řízením spojených
 • poskytujeme veškeré právní služby jak oprávněným, tak povinným, příp. osobám dotčených cizím exekučním řízením, při výkonu rozhodnutí a exekučním řízení včetně návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, zastupování oprávněných v průběhu výkonu exekuce, zastupování povinných při výkonu rozhodnutí exekuce, uplatňovaní vylučovacích žalob na majetek postižený exekucí a další
 • poskytujeme veškerou právní pomoc při aplikaci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a uplatňování a vymáhání práv s tímto zákonem spojených
 • poskytujeme právní analýzy před uplatněním nároku, vyplývajících ze zákona č. 428/2012 Sb., tyto nároky uplatňujeme u povinných osob i před příslušnými soudy ČR
 • poskytujeme veškerou právní pomoc při rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů, úpravy práv a povinností k nezletilým dětem
 • poskytujeme veškerou právní pomoc ve vztahu k pracovním smlouvám, dohodám o provedení práce, dohodám o pracovní činnosti, rozvázání pracovních poměrů výpovědí či okamžitým zrušením, nároků na mzdu, nároků na náhradu škody spojených s pracovní činností
 • poskytujeme svým klientům realizaci advokátní úschovy především v rámci nakládání s nemovitými věcmi, a to za sjednaných podmínek, kdy finanční prostředky transparentně uschovává a spravuje dle pokynů klientů na samostatných účtech úschov u Komerční banky a.s.
 • opatřujeme listiny prohlášením o pravosti podpisu, které plně nahrazuje úřední ověření podpisu, a to na listinách na kterých tuto činnost umožňuje zákon o advokacii včetně prováděcích předpisů
 • v případě potřeby jsme připraveni doporučit odborníky a specialisty z jiných odborů, s kterými dlouhodobě spolupracujeme – v oblastech znaleckých posudků, notářských zápisů, překladů listin a dalších

Advokátní kancelář poskytuje právní služby klientům pojišťovny právní pomoci D.A.S.